Školení GDPR

Provádíme školení týkající se problematiky ochrany osobních údajů. 
Získejte ucelený přehled o GDPR.

Níže naleznete témata, kterých se ve školení dotýkáme. 

Máte zájem o školení GDPR ?

General Data Protection Regulation

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se ruší směrnice 95/46/ES.
 • Účinnost od 25. 5. 2018
 • Nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat
 • Novela zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – procesní norma, novelizace

Na koho se pravidla GDPR vztahují? Sankce

 • Všechny firmy a organizace v EU, které nabízí zboží a služby rezidentům EU a při své činnosti zpracovávají osobní údaje, na veškeré orgány státní moci a samosprávy.
 • Zpracování osobních údajů – jakákoli operace (i automatizovaná) spočívá ve shromažďování, ukládání, strukturování, vyhledávání či výmazu.
 • Sankce: dnes 10 mil. Kč x nově až 10/20 mil. Eur, resp. 2/4% z celosvětového obratu.

Kritéria pro ukládání sankcí

 • Úmysl x nedbalost
 • Závažnost a délka porušení s přihlédnutím k povaze, rozsahu, účelu zpracování
 • Počet poškozených FO
 • Vzniklá škoda
 • První nebo opakované porušení
 • Součinnost s dozorovým orgánem
 • Opatření k nápravě – technická, personální
 • Pozdní začátek přípravy na GDPR
 • Nejmenování pověřence na ochranu osobních údajů

Nová definice osobních údajů?

Osobními údaji se dle GDPR rozumí:

,, veškeré informace o identifikované fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ .

Osobní údaje

Jednotlivé prvky

Obecné
 • Jméno
 • Pohlaví
 • Věk a datum narození
 • Osobní stav
 • Občanství
 • IP adresa
 • Fotografický údaj
Organizační
 • Pracovní nebo osobní adresa
 • Pracovní nebo osobní telefonní číslo
 • Pracovní nebo osobní e-mail
 • Ověřovací identifikační údaje
 • Identifikační čísla vydaná státem
Citlivé osobní údaje

Speciální kategorie osobních údajů, které vypovídají o:

 • rasovém či etnickém původu
 • politických názorech
 • náboženském nebo filozofickém vyznání
 • členství v odborech
 • zdravotním stavu
 • sexuální orientaci
 • trestních deliktech či pravomocném odsouzení
 • genetických a biometrických údajích
 • osobních údajích dětí

Zdravotnictví

Genetické údaje
 • Osobní údaje vztahující se ke zděděným nebo získaným genetickým charakteristikám
 • Poskytují jedinečné informace o fyziologii nebo zdraví
 • Vyplývající z analýzy biologického vzorku
Biometrické údaje
 • Osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování
 • Vztahující se k fyzickým, fyziologickým nebo behaviorálním charakteristikám
 • Ty, které dovolují nebo potvrzují jedinečnou identifikaci
 • Například snímky obličeje nebo daktyloskopické údaje

Osobní údaje

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Pouze pro daný účel
 • Právní titulky k nakládání s osobními údaji:
  • Souhlas: vědomý, svobodný, konkrétní
   NE předvyplněná políčka
  • Plnění smlouvy
   NE souhlas vložit do smlouvy
  • Právní povinnost(např. zaměstnavatel)
  • Veřejný zájem (např. policie)

GDPR principy zpracování osobních údajů

 • Zákonnost, spravedlivost a transparentnost vůči subjektu dat
 • Shromáždění pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost údajů a aktuálnost dat
 • Omezení uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • Odpovědnost

Věcná působnost zpracování osobních údajů

 • Automatizované zpracování
 • Manuální zpracování
 • Data jsou obsažena v evidenci nebo do ní mají být zařazena

Výjimky:

 • Při výkonu činností, které nespadají do působnosti práva EU (např. aktivity v rámci národní bezpečnosti)
 • Kontrola hranic, azylové a imigrační řízení, veřejná bezpečnost
 • Zpracování fyzickou osobou v rámci osobních a domácích činností
 • Příslušnými orgány za účelem vyšetřování a odhalování trestných činů

Zákonnost zpracování osobních údajů

Musí být splněna aspoň 1 z podmínek :

 • Souhlas
 • Smlouva
 • Právní povinnost
 • Životně důležité zájmy subjektu dat
 • Veřejný zájem
 • Oprávněné zájmy správce

Správce x zpracovatel

 • Správce = FO/PO, která určuje účel a způsob zpracování
 • Zpracovatel = FO/PO, která zpracovává osobní údaje jménem správce – typicky poskytovatel služeb: mzdová agenda, IT a cloudové služby
 • Stávající pravidla – nejsou povinnosti pro zpracovatele, plná odpovědnost správce
 • Nová pravidlasprávce i zpracovatel přímá odpovědnost za řádné zpracování osobních údajů

Nové povinnosti správců

 • Zabezpečení osobních údajůporušení ochrany dat musí být oznámeno do 72 hodin – ÚOOÚ + FO (např. hackerský útok na zabezpečení bankovních hesel)
 • Vnitřní předpisy – kodexy chování, záznamy o činnostech, pověřenec, školení zaměstnanců, kontrola
 • Nastavení technických opatření – např. šifrování dat, pseudonimizace (nahrazení jména číslem)
 • Oznámení není nutné, pokud by porušení zabezpečení OÚ pravděpodobně nemělo za následek riziko pro práva a svobody FO
 • Vést záznamy o činnostech zpracování – povinnost pouze pro firmy zaměstnávající nad 250 osob, pokud jejich hlavní činnost není zpracovávání OÚ
 • Posouzení vlivu na ochranu OÚ – před zahájením zpracování + pravděpodobnost vysokého rizika pro práva a svobody FO (možnost konzultace s ÚOOÚ)
  • systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů FO založené na automatizovaném zpracování
  • rozsáhlé systematické monitorování
  • typické telekomunikační společnosti, dodávky energií, nemocnice atd.  
 • pověřenec pro ochranu OÚ – výkladové stanovisko ÚOOÚ
  • Povinnost jmenovat pověřence platí pro orgány státní správy, samosprávy a jejich organizací – (metodika Ministerstva vnitra), profesionální zpracovatele dat, nebo zpracovatele citlivých dat např. nemocnice
  • Hlavní činnosti správce spočívají v operacích zpracování, které kvůli povaze, rozsahu nebo účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování FO (fyzických osob)
 • úkoly pověřence: poskytování informací a poradenství, monitorování souladu s GDPR, odborná příprava pracovníků spolupráce s ÚOOÚ

Práva subjektů osobních údajů

Práva subjektů osobních údajů jsou výrazně posílena

 1. Přístup
 2. Oprava
 3. Výmaz a ´´právo být zapomenut´´
 4. Omezení zpracování
 5. Přenositelnost údajů
 6. Vznést námitku

Vztahuje se na všechny osobní údaje včetně tzv. nestrukturovaných, tj. uložených např. v přílohách e-mailu, na různých uložištích.

Toto právo může být ze strany nespokojených zákazníků nebo zaměstnanců zneužíváno!

OZNÁMENÍ (PRIVACY NOTICE) – měl by upravovat postup, jakým může subjekt osobních údajů uplatnit svoje práva.

Doporučený přístup k zajištění shody s GDPR

Zajištění shody s GDPR proto vyžaduje komplexní přístup. Nabídka služeb v rámci implementace GDPR pravidel se skládá z jednotlivých na sebe navazujících fází. S ohledem na skutečnost, že se aplikace GDPR pravidel dotkne celé organizace jako celku s výrazným dopadem na řadu interních činností a procesů, tak i tato nabídka vychází z nutnosti zapojení týmu expertů, kteří budou aplikaci pravidel nařízení řídit ve spolupráci s vrcholným managementem dané společnosti.

 1. Definice rozsahu posuzování
 2. Analýza stávajícího stavu zpracování osobních údajů
 3. Příprava projektových záměrů a harmonogramu implementace
 4. Realizace projektových záměrů

V případě zájmu nás kontaktujte!

Máte zájem o další informace, školení, nebo se chcete stát naším klientem v oblasti řešení a služeb , které naše společnost poskytuje ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se vám v nejbližším možném termínu.

Národní platforma pro GDPR z. s.

 • Revoluční 1082/8
  110 00, Praha 1
 • +420 775 479 082
 • info@gdpr-platforma.cz

IČ: 06223851

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha Sp. zn. L68710.

Kde nás najdete ?

kancelář Praha

Revoluční 1082/8
110 00, Praha 1


kancelář Ústí nad Labem

Špitálské nám. 3
400 01, Ústí nad Labem